Principal originators and introducers

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Referred to in the Register and Checklist

  G
 • ‘Gerbar, Josef Hgy.’
 • ‘Gerbeaux F. Fr.’
 • ‘Gerris V. NL.’
 • ‘Getz Ger.’
 • ‘Geunault Fr.’
 • ‘Gibbons, John UK. Zonal Specialist’
 • ‘Gibson Aust.’
 • ‘Gibson UK.’
 • ‘Gillam, Ian Can. Tricolour Stellar Specialist’
 • ‘Glass UK. (Holmesdale Nurseries)’
 • ‘Godding UK.’
 • ‘Godfrey UK.’
 • ‘Godwin, Peter UK.’
 • ‘Goeshke (Spalding)’
 • ‘Gooch, Albert Aust.’
 • ‘Goode and Reese USA.’
 • ‘Goode UK.’
 • ‘Gordon, Peter Aust.’
 • ‘Gotz W. Ger.’
 • ‘Gough A.H.M. Aust.’
 • ‘Gough Mr. Aust.’
 • ‘Graham J. & Co. Aust.’
 • ‘Grainger W. Can.’
 • ‘Gray UK.’
 • ‘Green J. UK.’
 • ‘Greeves M. UK.’
 • ‘Gregersen USA.’
 • ‘Greybridge Geraniums (Later Fibrex Ltd.) UK.’
 • ‘Grief A.G. UK.’
 • ‘Grieger F. Hgy.’
 • ‘Grieve, Peter UK.’
 • ‘Grolam Aust.’
 • ‘Gubler, Heinrich Swz.’
 • ‘Guesnet Fr.’
 • ‘Guilfoyle Aust.’
 • ‘Gunnett UK.’
 • H
 • ‘Hackett E & W. Aust.’
 • ‘Haird UK.’
 • ‘Hall, Mollie UK.’
 • ‘Hallworth UK.’
 • ‘Hally UK. (Hally’s Nursery)’
 • ‘Hanford (Spalding)’
 • ‘Hankins USA.’
 • ‘Hanley USA.’
 • ‘Hansen’
 • ‘Harney Can.’
 • ‘Harrall John UK.’
 • ‘Harris M. UK.’
 • ‘Harrison L. & J.S. UK. (Harrison’s of Sutton Scarsdale)’
 • ‘Harrison R.E. & Co. Ltd. NZ.’